DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

STAVEBNÍ DOKUMENTACE

Dokumentace pro územní řízení

Dle charakteru stavby se na základě jednání s úřady v přípravné fázi zjišťuje, zda bude nutné zpracovat dokumentaci pro územní řízení. Tato dokumentace dokládá soulad zamýšlené stavby s územním plánem.
Dokumentaci pro územní řízení je nutné zpracovat u všech větších staveb. Na základě této dokumentace je vydáno územní rozhodnutí ve smyslu zákona č.183/2006 Sb.
Dokumentace pro územní řízení je zpracována podle stavebního zákona upraveného přílohou č.4 vyhlášky č. 503/2006 Sb. a obsahuje:
úvodní údaje, průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, výkresovou dokumentaci a dokladovou část.

Dokumentace pro stavební povolení

Projekt pro ohlášení stavby je zpracován na základě odsouhlasené architektonické studie a to dořešením materiálových a konstrukčních vztahů ve stavební části a doplněním o speciální části technického zařízení budov (vzduchotechnika, elektro, plyn). Dále tento projekt zachycuje technické a technologické řešení stavby a prokazuje objem a soulad prací s předpisy.
Podle platného stavebního zákona je nutné zpracovat tento projekt pro všechny novostavby. Stejně je tomu i u rekonstrukcí, kde se zasahuje do původních sítí nebo rozvodů, nosných konstrukcí, památkově chráněných detailů apod. Spolu s projektem pro stavební povolení se na úřad podává žádost o stavební povolení.
Projekt pro ohlášení stavby obsahuje části stanovené přílohou č. 1 k vyhlášce č.499/2006 Sb.:
Průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace výstavby, dokumentace stavby.

Dokumentace BIM

digitální model reprezentující fyzický a funkční objekt (stavbu) s jeho charakteristikami

Dokumentace pro zadání stavby

podklad pro výběrové řízení,stanovení ceny

Dokumentace pro provedení stavby

Prováděcí projekt je zpracováván na základě vydaného stavebního povolení.
Jedná se o velmi podrobný projekt provádění stavby. Jeho součástí jsou koordinační výkresy, detaily provedení stavby až v měřítku 1:1, detaily skladeb povrchů a popis použitých technologií.
Tato dokumentace je používána především pro samotné provádění na stavbě.

Výrobní dokumentace

Podle složitosti navrhovaných prvků a členění interiéru je někdy nezbytné připravit výrobní dokumentaci jednotlivých prvků, kde je navržena technologie výroby, přesně definovány použité materiály a přesně zachycena úprava povrchů. Dále se řeší provoz a trvanlivost navrhovaných prvků, jejich opotřebení, možnost výměn jednotlivých dílů, čistitelnost prvků a další detaily, které jsou pro  konkrétní interiérový návrh specifické.
Výrobní dokumentace je předávána ve formě stavebních výkresů, počet paré je předem domluven s investorem. Dokumentaci je také možné předat na CD ve formátu pdf.

Realizační dokumentace stavy

podklad pro provedení(realizaci stavby) upravena pro dodavatele stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby

ověření/zaměření konečného stavu stavby

Projekty specialistů

Součástí každého projektu pro stavební povolení jsou speciální části, tedy zdravotně technické instalace (voda, vytápění, kanalizace), elektro a plyn.
Tyto projekty jsou předány formou technických výkresů a jsou nezbytnou součástí projektu pro územní řízení a stavební povolení.

 

Obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby a dokumentace pro stavební povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situace stavby - zákres stavby do katastrální mapy

- koordinační situace s napojením stavby na inženýrské sítě

(projekt přípojek na inženýrské sítě je naceněn samostatně)

D. Dokladová část - výpis z živnostenského rejstříku projektanta

- osvědčení o autorizaci projektanta

- průkaz energetické náročnosti budovy (naceněn samostatně)

E. Zásady organizace výstavby - technická zpráva

- situace staveniště (podle rozsahu stavby)

F. Dokumentace stavby

1.1 Architektonické a stavebně technické řešení

- technická zpráva

- půdorys základů

- půdorys suterénu, přízemí, patra, podkroví (podle skutečnosti)

- půdorys střechy

- 1 až 3 řezy (podle členitosti stavby)

- pohledy (severní, jižní, východní, západní)

1.2 Stavebně konstrukční část

- technická zpráva

- statický výpočet

- výkres krovu (pokud stavba obsahuje)

- výkres skladby stropu (pokud stavba obsahuje)

- výkres tvaru betonových konstrukcí (pokud stavba obsahuje)

1.3 Požárně bezpečnostní řešení

- technická zpráva

- výkres požárně nebezpečného prostoru (odstupové vzdálenosti)

1.4 Technika prostředí staveb

- technická zpráva

- výkres vnitřního vodovodu

- výkres vnitřní kanalizace

- výkres vytápění (návrh otopných těles a kotle)

- výkres silnoproudých rozvodů (rozmístění zásuvek, vypínačů a svítidel)

- výkres slaboproudých rozvodů (pouze na vyžádání, naceněn samostatně)

- výkres jímací a zemnící soustavy

- výkres vnitřního plynovodu