DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Projekt na klíč (včetně engineeringu)

Projekt na klíč (včetně engineeringu)

Vzhledem ke stálému zrychlování životního tempa a snaze zefektivnit lidskou práci, nabízíme pro investory, kteří se nechtějí o stavbu sami fyzicky starat (jednání s úřady, získání potřebných studií a povolení, vyřizování smluvních záležitostí, výběr dodavatelů, kolaudace apod.) zpracování kompletního projektu včetně engineeringu „na klíč“.
Tento projekt zahrnuje tyto fáze:
Příprava zakázky

Engineering před začátkem projektování obnáší získání územního plánu a jeho limitů v místě uvažované stavby. Případně jednání s úřady, pokud v místě není platný územní plán, nebo projekt předpokládá změnu územního plánu.
Architektonická studie
Architektonická studie stavby řeší architektonicko-stavební problematiku s ohledem na funkční, dispoziční, materiálové a estetické požadavky investora. Architektonická studie představuje návrh stavby vypracovaný odborníkem. Jsou v ní předem zohledněny technologické předpoklady stavby, funkční řešení stavby, zasazení do terénu, návaznost na inženýrské sítě a předběžné rozvržení investičních možností.
Architektonickou studii stavby zpracováváme vždy ve dvou pracovních variantách, ze kterých je na základě pravidelných konzultací s klientem vytvořena třetí finální varianta.
Engineering ve fázi studie zahrnuje především předjednání navrhované stavby na úřadě a zjištění stanoviska úřadu. Architektonická studie je zároveň předkládána ke konzultaci specialistům (elektro slabo a silnoproud, vodovod, kanalizace, vytápění a plyn).
Projekt pro územní řízení nebo získání územního souhlasu
Vzhledem k tomu, že 1.1.2007 došlo ke změně stavebního zákona, podle které podléhají všechny stavby územnímu řízení, je nutné zpracovat projekt pro úřad, který buď dokazuje soulad stavby s územním plánem a žádá se o územní souhlas. U složitějších staveb si úřady většinou vyžádají zpracování projektu pro územní řízení. Úroveň zpracování projektu pro územní řízení se domlouvá na úřadě již ve fázi studie. V této fázi se zadávají nutné průzkumy.
Engineering pro územní řízení zahrnuje jednání s úřady a zapracování jejich připomínek k projektu, většinou se jedná o připomínky technického typu. Dále je nutné obstarat všechny doklady a stanoviska veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání územního rozhodnutí. Jednání na úřadech probíhá kontinuálně s projektováním, po odevzdání projektu má úřad 1 měsíc na jeho odsouhlasení nebo připomínkování.
Dokumentace stavby (projekt pro stavební řízení nebo ohlášení stavby)
Ke stavebnímu řízení je nutno doložit dokumentaci stavby zpracovanou dle platné vyhlášky č. 499/2006 sb. Dle složitosti stavby se na úřadě stavba buď ohlašuje (RD, drobné rekonstrukce, malé objekty) nebo se žádá o stavební povolení. Nicméně k oběma těmto krokům je dle zákona stavebním úřadem požadována dokumentace na stejné úrovni se stejným obsahem. Obsah dokumentace stavby pro tuto fázi je stanoven vyhláškou č. 499/2006sb.
V projektu pro stavební povolení je zachyceno technické a technologické řešení stavby a prokazuje objem a soulad prací s předpisy, dále je staticky ověřena konstrukce a proveden orientační odhad nákladů. Na základě tohoto projektu je vydáno stavební povolení.
Projekt pro stavební povolení je zpracováván na základě odsouhlasené architektonické studie a to dopracováním materiálových a konstrukčních vztahů ve stavební části a doplněním o části speciální.
Engineering pro stavební řízení znamená jednání s úřady a zapracování jejich požadavků a podmínek do projektu stavby. Dále se obstarají veškeré další doklady a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. Po odevzdání projektu na úřadě, má úřad ze zákona danou lhůtu 1 měsíc na vyřízení žádosti.
Projekt pro provedení stavby
Pro samotnou realizaci stavby se zpracovává tzv. projekt pro provedení stavby. Tento projekt stoprocentně zohledňuje použité technologie, určuje funkční návaznosti a přesně specifikuje použité materiály. Zde jsou plně zapracovány podmínky a připomínky stavebního úřadu k projektu pro stavební povolení.  V této fázi už jsou známi dodavatelé jednotlivých prvků, detailů, stavebních materiálů i stavebních prací. Dle konzultací s technology je zpracováván projekt, ve kterém jsou přesně rozkresleny jednotlivé použité technologie a stanovují se i návaznosti stavebních prací.
Engineering pro tuto fázi obnáší výběr konkrétních dodavatelů, konzultace jednotlivých technologií, vyhodnocení firem s atestací pro dané práce.
Rozpočet pro výběr dodavatele a výběr dodavatele
Na základě zpracovaného projektu pro provedení stavby se dopracuje rozpočet pro výběr dodavatele. V této dokumentaci jsou kvalitativně a kvantitativně definovány všechny konstrukce a práce nutné k jejich provedení (výkaz výměr, položkový rozpočet). Dodavatelům je zasílán slepý rozpočet, kde specifikované práce konkrétně ocení. Zároveň je vytvořen kontrolní rozpočet, kde jsou uvedeny ceny dle ceníku stavebních prací. Takto lze nabídky snadno porovnat a vyhodnotit nejideálnějšího dodavatele stavby.
Engineering v této fázi zahrnuje jednání s jednotlivými dodavateli, rozesílání slepých rozpočtů, jejich závěreční vyhodnocení, kde rozhodujeme dle poměru kvalita a cena.
Výkon autorského a technického dozoru
Ke stavbám navrhovaným naší ateliérem standardně poskytujeme autorský a technický dozor. Ten prováděn během výstavby formou kontrolních dnů. Mimo kontrolní dny spočívá dozor především v přejímkách jednotlivých fází výstavby a zakrývaných konstrukcí. Dozor také řeší neočekávané situace na stavbě a hlídá, zda jsou práce prováděny v souladu s normami, výkresy a v požadované kvalitě. Dále je prováděna kontrola vynaložených finančních prostředků a kontrola stavebního deníku.
Kolaudační souhlas
O kolaudační souhlas se žádá stavební úřad před začátkem užívání stavby. Před vydáním kolaudačního souhlasu se kontroluje kvalita provedené práce a dohled nad odstraněním vad a nedodělků. Je nutné doložit soulad realizace s projektem pro stavební povolení, dále se předávají posudky a kontrolní měření, požární dokumentace. Pokud se během stavby uskutečnily v projektu změny oproti projektu pro stavební povolení, je nutné dopracovat složku skutečného stavu.

Engineering při kolaudaci zahrnuje obstarání všech potřebných dokladů, posudků a kontrolních měření, zaslání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.